Povodně a výstavba přehrad

( Přehled )

Pro oblast Jizerských hor je charakteristická vysoká úroveň srážek. Jizerské hory drží republiková prvenství v denních, měsíčních a ročních srážkových úhrnech. Na Nové Louce u Bedřichova napršelo 29. července 1897 za 24 hodin 345 mm vody a na Jizerce vystoupil v roce 1926 celoroční úhrn srážek až na hodnotu 2201 mm. Sněhová pokrývka leží v průměru 140 – 160 dnů v roce a v nejvyšších polohách dosahuje koncem zimy mocnosti kolem 150 cm (někdy dokonce 300 cm). Důsledkem vysoké úrovně srážek i sněhové pokrývky bývaly a jsou povodně. Záplavy postihovaly Liberecko často. V roce 1846 byl po jarním tání Liberec zaplaven místy až do dvoumetrové výšky.
Devatenácté století přineslo do podhůří Jizerských hor rozvoj průmyslové výroby. Dílny a továrny stály v blízkosti vodních toků a využívaly energii vody. V druhé polovině 19.století bylo zaznamenáno sedm ničivých povodní. Letní povodeň v roce 1888 způsobila nesmírné škody zejména v sevřeném údolí Černé Nisy, kde se významně rozvinula průmyslová textilní výroba. Jako důležitý krok na ochranu proti povodním vzniklo v Kateřinkách roku 1889 Vodní společenstvo pro ochranné a regulační stavby na Černé Nise. Obdobná vodní družstva krátce na to vznikala i v jiných ohrožených místech.
Povodeň z r. 1897 však snadno překonala všechna dosavadní vybudovaná protipovodňová opatření. Jizerské hory nemají přírodní vodní plochy, které by měly schopnost zadržet část srážkové vody. Z uměle vytvořených nádrží, které v té době mohly mírnit důsledky přívalů vody, stojí za zmínku pouze Blatný rybník nedaleko Bedřichova na Nové louce a Šolcův rybník pod Paličníkem poblíž Raspenavy. Jejich možnosti však byly zanedbatelné v porovnání s tehdejšími přívaly vod.
Nejvíce rozběsněná byla Černá Nisa, která prakticky zničila průmyslové údolí v Kateřinkách, jedné z dnešních okrajových libereckých městských čtvrtí. Dále také Jeřice a Harcovský potok, který protéká spolu s Lužickou (tj. Zhořeleckou) Nisou přímo Libercem. Povodňová vlna dosáhla maxima 30. a 31. července, nízko položené části Liberce se octly pod vodou. Uvádí se, že jen na rakousko – uherském úseku Nisy, tedy v Čechách mezi Jizerskými horami a státní hranicí u Hrádku nad Nisou, zahynulo 120 lidí, hmotné škody v povodí Lužické Nisy až po německý Zhořelec dosáhly výše 3 360 000 korun.
Úplně se zastavila železniční doprava, na trati Žitava - Liberec praskl železniční most. Lidé před vodou utíkali do prvních pater domů. V Chrastavě voda některé domy odplavila. Zaplaveny byly i Jablonec nad Nisou a Frýdlant. Do Kateřinek bylo na pomoc posláno vojsko. Obrovskou škodu utrpěla liberecká firma Johanna Liebiga, voda zničila většinu strojů.

Ilustrační Obrázek


Proto bylo rozhodnuto, že bohatý a průmyslový Liberec se vypořádá s jizerskohorskou dravou vodou jednou provždy. V září 1899 bylo založeno „Vodní družstvo k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy“. Majitelé pozemků a továren nejen na Liberecku, ale také státní instituce a úřady sousedního Saska, Pruska, Horní Lužice i Slezska poskytli finanční podporu.
Konkrétně toto rozhodnutí znamenalo postavit v Jizerských horách šest údolních přehrad. První výběr staveniště provedl Ing. U. Huber, projekcí byl pověřen tehdejší nejlepší evropský přehradář tajný rada Dr. O. Inzte z německých Cách. V letech 1903 – 1911 bylo na pěti tocích postaveno celkem pět přehrad, šestá na Jeřici již nebyla realizována.

Přehrada Harcov na Harcovském potoce v Liberci
přehrada zděná z lomového kamene
výstavba v letech 1902 – 1904
výška koruny hráze nad základem 19.0 m
využití:
k rekreaci, chovu ryb a sportovnímu rybolovu

Přehrada Bedřichov na Černé Nise nedaleko Bedřichova
přehrada zděná z místní žuly
výstavba v letech 1902 – 1905
výška koruny hráze nad terénem 15.2 m
využití:
zdroj vody pro vodní elektrárnu Rudolfov
k rekreaci a sportovnímu rybolovu
nejvýše položená přehrada v České Republice

Přehrada Mlýnice na Albrechtickém potoce u Mlýnice
přehrada zděná z lomového kamene
výstavba v letech 1903 - 1906
výška koruny hráze nad základem 22.0 m
využití:
k rekreaci, sportovnímu rybolovu a vodním sportům

Přehrada Fojtka na potoku Fojtce u Fojtky
přehrada zděná z lomového kamene
výstavba v letech 1904 - 1906
výška koruny hráze nad základem 16.0 m
využití:
k rekreaci, sportovnímu rybolovu a vodním sportům

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v Jablonci nad Nisou
převádění povodňových průtoků z Lužické a Bílé Nisy štolami
přehrada zděná z lomového kamene
výška koruny hráze nad základem 20.0 m
výstavba v letech 1904 - 1910
využití:
akumulace vody pro odběr užitkové vody z nádrže
k rekreaci, sportovnímu rybolovu a vodním sportům Krátce po dostavbě přehrady Mšeno byla zahájena stavba dvojice přehrad na Černé a Bílé Nise. Jejich nedůležitějším posláním bylo rovněž zadržování přívalových vod. Pro co nejefektivnější využití objemů této dvojice byly nádrže propojeny štolou.

Přehrada Bílá Desná na Bílé Desné u Souše
sypaná zemní hráz
výška koruny hráze nade dnem 14.2 m
výstavba v letech 1912 - 1915

Přehrada se 18.9.1916 protrhla, obrovské přívaly vod způsobily mnoho tragedií a nesmírné škody. Po havárii již přehrada nebyla obnovena.

Přehrada Souš na Černé Desné sypaná zemní hráz
výška koruny hráze nad terénem 21.0 m
výstavba v letech 1912 - 1915
využití:
v současné době zdroj pitné vody pro Jablonecko
původně k rekreaci, sportovnímu rybolovu a vodním sportům
(dobové foto z alba autora 60. léta)

Ilustrační Obrázek


Prozatím poslední a největší vodní nádrž byla vystavěna letech 1976 - 1982 nedaleko Josefova Dolu.

Přehrada Josefův Důl na Kamenici u Josefova Dolu
hlavní přehradní hráz sypaná
výška koruny hráze nad základovou spárou 44.0 m
boční hráz sypaná
výška koruny hráze nad základovou spárou 15.0 m
využití:
zdroj pitné vody pro Liberecko


Prameny:
http://old.ochranaprirody.cz/jizerskehory/
http://www.vesmir.cz/clanek/zaplavy-v-severnich-cechach
Miroslav Nevrlý, Kniha O Jizerských Horách, Severočeské nakladatelství 1981
Ladislav Žák a kol., Jizerskohorské přehrady a katastrofa na Bílé Desné - Protržená přehrada, Knihy 555, Město Desná v Jizerských horách, Liberec 2006

Povodně a výstavba přehrad